අංශයන්

පරිපාලන කටයුතු පේෂකර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ පහත සදහන් අංශ වලින් සමන්විතවේ.

   01 පාලන අංශය

   • i.) ආයතන අංශය
   • ii.) බලවේග අංශය සම්බන්ධ කටයුතු
   02 ගිණුම් අංශය
   03 පුහුණු හා සංවර්ධන අංශය

පාලන අංශය

ආයතන කටයුතු

   1. දෙපාර්තමේන්තුවේ සියළුම පරිපාලන කටයුතු පාලන අංශය මගින් සිදුකරනු ලැබේ.
   2. කාර්ය මණ්ඩලයේ සියළුම නිළධාරීන්ගේ බඳවා ගැනීම්, උසස් කිරීම්, මාරු කිරීම් සම්බන්ධ ලිපිගොණු කටයුතු.
   3. දෙපාර්තමේන්තු සතු සියළු වත්කම් සම්බන්ධ කටයුතු
   4. බලවේග අංශය සම්බන්ධ කටයුතු එම ආයතනවල සිට රැකියා අහිමිවු විශ්‍රාම වැටුප් හා වන්දි ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරනු ලැබන නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම මෙම අංශයෙන් සිදුවේ.
   5. කාර්යාලයේ සියළුම වාහන අළුත්වැඩියාවන්, නඩත්තු කිරීම්, ඉන්ධන සම්බන්ධ කටයුතු

ගිණුම් අංශය

සියළුම ගිණුම් කටයුතු මෙම අංශයෙන් සිදුකෙරේ.

පුහුණු හා සංවර්ධන අංශය

පුහුණු හා සංවර්ධන කටයුතු සිදුකෙරේ. මේ යටතේ

   1. පාසැල් සිසු නිල ඇදුම් සැපයීම
   2. ජාතික පේෂකර්මාන්ත ප්‍රදර්ශන කටයුතු සංවිධානය කිරීම
   3. පේෂකර්මාන්ත තාක්ෂණ ශිල්පීන් පුහුණු කිරීම
   4. පේෂකර්මාන්ත මෝස්තර තාක්ෂණ ශිල්පීන් පුහුණු කිරීම ඉංග්‍රීසි භාෂා හැකියාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම
   5. සේවාස්ථ පුහුණු
   6. පේෂකර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාකාරකම්
   7. විභාග
   8. පේෂකර්මාන්ත සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම්
   9. දෙපාර්තමේන්තුව සතු පෞද්ගලික අංශයට විකුණනු ලැබ ඇති බලවේග ආයතන සම්බන්ධයෙන් වන කටයුතු
   10. වෙනත්
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort wordpress nulled themesbuy stripe accountnulled shopify themesGüvenilir En İyi Forex FirmalarıGeciktirici