ජාතික අත්යන්ත්‍ර පේෂකර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනය, අලෙවි සල්පිල සහ සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය – 2015

[Not a valid template]