කාලීන පුවත්
No announcement available or all announcement expired.

ஜவுளி துறை

இலங்கை கைத்தொழில் துறையில் மிகப் பழைமை வாய்ந்த கைத்தொழிலாக புடவை கைத்தொழிலினை அறிமுகப்படுத்த முடியும். விஜயன் உட்பட்ட பிரிவினர் தம்பண்ணாவையில் வந்திறங்கிய போது குவேனி நூல் நூற்றுக்கொண்டிருந்ததாக மகாவம்சத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கி.பி.1148இல் தம்பதெனியாவையாண்ட பராக்கிரமபாகு மன்னன் ஒரு நாளிலேயே பருத்திக்காய்களை ஆய்ந்து 80 ஆடைகளை நெசவு செய்து பிக்குகளுக்கு தானம் கொடுத்ததாக மகாவம்சத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பழைய இலங்கையில் மிகச் சிறந்த முறையில் ஆடைக் கைத்தொழில் இருந்ததாக இவ்வாறான காரணங்களால் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது.1906ஆம் ஆண்டில் அநாகரிக தர்மபால அவர்கள் தனது சொந்த பணத்தினால் உக்குபண்டா தொலபிகில்ல என்ற இளைஞரை ஜப்பான் நாட்டிற்கு அனுப்பி புடவை கைத்தொழில் தொழில்நுட்ப அறிவு வழங்கப்பட்டது. அதற்கமைய இலங்கையில் முதல் புடவை கைத்தொழில் பாடசாலையினை 1912ஆம் வருடம் டிசம்பர் மாதம் 04ஆம் திகதி இராஜகிரியவில் ஹேவாவிதாரண பயிற்சி பாடசாலை என்ற பெயரில் ஆரம்பித்தார்.
1977 ஜூலை மாதம் 07ஆம் திகதி புடவை கைத்தொழில் திணைக்களம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதோடு இதனால் கைத்தறி மற்றும் விசைத்தறி நிறுவனங்கள் மூலம் இலங்கையர்களின் துணியினை உற்பத்தி செய்து கொடுக்கப்பட்டது.