පුවත් හා සිදුවීම්

கைத்தறி புடவை கைத்தெழில் விற்பனை சந்தை
தேசிய கைத்தறி புடவை கண்காட்சி மற்றும் விற்பனை சந்தை
வடிவமைப்பு காட்சி / அலங்கார அணிவகுப்பு
புடவை கைத்தொழில் செயற்றிட்டம் மற்றும் புடவை கைத்தொழில் கிராமங்கள்